top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of producten van Studio Pit en de daaraan verbonden natuurlijke persoon, of de in stand gehouden website (www.pit.nu). Studio Pit wijst de (toepasselijkheid van) alle andere, aanvullende dan wel afwijkende voorwaarden die de wederpartij worden gebruikt uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 1 – Definities

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 • Opdrachtnemer: Studio Pit

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand).

 • Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst die tussen Studio Pit en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 – Identiteit van de opdrachtnemer

 • Naam: Studio Pit: eenmanszaak

 • Kamer van Koophandel-nummer:

 • BTW-identificatienummer:

 • E-mailadres: studiopitnu@gmail.com

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

 • Door deelname aan de lessen en behandelingen geeft de opdrachtgever akkoord te zijn met de algemene voorwaarden die te vinden zijn op de website.

 

Artikel 4 – Eigen risico en aansprakelijkheid.

 • Studio Pit is voor- tijdens- en na een les en/of behandeling niet aansprakelijk voor lichamelijke en mentale schade aan opdrachtgevers. De opdrachtgever is geheel zelf verantwoordelijk voor het deelnemen aan de lessen en/of behandelingen.

 • Studio Pit is niet verantwoordelijk voor schade aan voorwerpen en/of het kwijtraken van persoonlijke bezittingen.

 • Het deelnemen en aannemen van verschillende houdingen is op eigen verantwoordelijkheid. Ga niet over u eigen grenzen heen.

 • Heeft u voor- tijdens- of na een les en/of behandeling last van pijn, voelt u zich onwel, misselijk of duizelig? Stel de opdrachtnemer hiervan op de hoogte, zodat maatregelen getroffen kunnen worden.

 • Yoga biedt een fysieke en mentale verlichting maar is geen vervanging voor conventionele medische behandelmethode. Consulteer in alle gevallen eerst een arts als uw klachten medisch van aard zijn.

 • De opdrachtgever geeft lichamelijk en/of mentale klachten voorafgaand aan een les en/of behandeling door aan de opdrachtnemer.

 

Artikel 5 – Materiaal.

 • Bij het beoefenen van yogalessen is de opdrachtgever verplicht gebruikt te maken van een eigen yogamat in verband met hygiëne.

 

Artikel 6 – Abonnement,  rittenkaart of losse les en/of behandeling

 • Een abonnement wordt afgesloten voor de duur van één (1) kalendermaand. Het abonnement is strikt persoonsgebonden.

 • Een rittenkaart wordt afgesloten per tien (10) lessen en is maximaal zes (6) maanden geldig. Voor elke les dient de rittenkaart afgestempeld te worden.

 • Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van de rittenkaart en/of abonnementskaart.

 

Artikel 7 –Betalingen en prijzen

 • Betaling vindt altijd plaats voor een les en/of behandeling en/of (online) cursus.

 • De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat opdrachtnemer gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van de rekening van de opdrachtgever.

 • Betalingen vinden plaats via overschrijvingen of via automatische incasso.

 • Opdrachtnemer houdt zich het recht voorbehouden om de prijzen te veranderen indien zij dit nodig acht. De prijzen van de afgenomen rittenkaarten, losse behandeling en/of les of lidmaatschap zullen niet worden gewijzigd gedurende de lopende periode.

 • Alle prijzen van de diensten en/of producten die worden aangeboden zijn in EURO en inclusief BTW, en exclusief verzendkosten en/of andere heffingen, tenzij anders overeengekomen.

 • Opdrachtnemer kan een factuur opmaken om een bedrag te factureren. De betaling geschiedt dan binnen veertien (14) dagen, althans in ieder geval voor een les en/of een behandeling. 

 • Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan de opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

 

Artikel 8 – Opzegging en tijdelijke stopzetten.

 • Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. De opzegging dient (aangetekend) schriftelijk per post of per e-mail te worden gedaan.

 • Indien de opdrachtgever (bij een abonnementsdienst) langer dan vier (4) weken op vakantie is, kan het abonnement in overleg met opdrachtnemer voor bepaalde tijd worden opgeschort.

 • Indien de opdrachtgever (bij een abonnementsdienst) langdurig ziek wordt kan het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

 • Indien de opdrachtgever (bij een abonnementsdienst) zwanger raakt, is het de eerste drie (3) maanden af te raden om yogalessen te volgen. Indien de opdrachtgever toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Indien de opdrachtgever hierdoor het lidmaatschap wilt opzeggen geldt een opzegtermijn van één (1) maand.

 

Artikel 9 – Annuleringsvoorwaarden

 • Annulering door opdrachtgever dient (aangetekend) schriftelijk per post of per e-mail te geschieden.

 • Bij annulering door opdrachtgever van lessen en/of behandelingen binnen vijf werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit dient de opdrachtgever 100% van de kosten van de behandeling en/of de les te worden vergoed.

 • Indien ruimschoots van te voren wordt geannuleerd kan worden gekeken naar een vervangende datum waarop de les en/of behandeling kan plaatsvinden.

 

Artikel 10 – incassokosten.

 • Indien de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdende met die invordering ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden gesteld op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom.

 • Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking door de haar verstrekte en/of gebruikte producten alsmede afbeeldingen en/of teksten.

 • Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik van de producten alsmede afbeeldingen en/of teksten, anders dan is overeengekomen.

 • Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle overeenkomsten en/of rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

 • Geschillen die ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

bottom of page